Ausbildung

Bei Andy Mannhart AG Udligenswil (Wang Xiang)

  • Kurs 1 im Gemüseschnitzen (März 1998)
  • Kurs 2 im Gemüseschnitzen (September 1998)
  • Kurs 3 im Gemüseschnitzen (Dezember 1998)
  • Kurs 4 im Gemüseschnitzen (Mai 1999)
  • Spezialkurs Melone (Juni 1998)
  • Spezialkurs Kürbis (November 1999)
  • Spezialkurs Früchteschnitzen (Juli 2001)

Diplom Stufe 4